Portland Public Schools News   Portland Public Schools News RSS feed Portland Public Schools Facebook page Portland Public Schools Facebook page Portland Public Schools Facebook page

Các Trường PK-8 Jefferson: Giám Thị Xét Duyệt Lại Bản Kiến Nghị

February 12, 2013
Sau khi xem xét những ý kiến phản hồi và thông qua cuộc nói chuyện với ban giám hiệu nhà trường, Giám Thị Carole Smith đã ngụ ý chỉnh sửa lại khuyến cáo của cô vào ngày 03 tháng 02 về việc cân bằng lại việc tập trung tuyển sinh ở Jefferson.

Cô Smith đề nghị kết hợp hai trường Chief Joseph K-5 và Ockley Green PK-8 thành một trường K-8, bắt đầu vào năm 2013. Chương trình thu hút tài năng của trường Ockley Green K-5 sẽ đóng cửa vào tháng Sáu. Lời đề nghị này đưa ra giải pháp cho tình trạng quá tải học sinh ở trường Chief Joseph và thiếu vắng học sinh ở trường Ockley green.

Đề nghị ban đầu của cô Smith là đưa ra một khoảng thời gian chuyển tiếp cho việc kết hợp hai trường. Trong khoảng thời gian đó, học sinh các lớp nhỏ sẽ học tại khuôn viên trường Chief Joseph trong khi các em lớp lớn sẽ học ở khuôn viên trường Ockley Green. Sau khi chương trình thu hút tài năng của trường Ockley Green đóng cửa và tất cả học sinh đã ổn định vào khuôn viên trường Ockley Green, cô Smith đề nghị rằng mọi học sinh sẽ học ở khuôn viên trường Ockley Green, và trường Chief Joseph sẽ đóng cửa.

Hiện tại cô Smith đang lên kế hoạch xét duyệt lại bản kiến nghị ban đầu trên của cô. Cô đề nghị rằng ngôi trường chung sẽ hoạt động vô hạn định trên khuôn viên của cả hai trường và trường Chief Joseph sẽ không phải đóng cửa.

Học Viện ACCESS không chuyển đến trường King

Cô Smith cũng cho biết sẽ tái xét lời đề nghị của cô rằng Học Viện ACCESS ở trường PK-8 Sabin sẽ chuyển sang cùng hoạt động với trường PK-8 King. Cô cho biết sẽ xem xét một giải pháp thay thế cho vấn đề liên quan đến Học Viện ACCESS vào mùa thu 2013.

Cô Smith đã thông báo ý định xét duyệt lại khuyến cáo của cô trong một buổi họp ban chấp hành vào ngày 11 tháng 02 trong lúc thu nhận ý kiến phản hồi từ cộng đồng và ban giám hiệu nhà trường về quyết định thi hành những thay đổi đã được đề xuất.

Ban chấp hành sẽ hoạt động theo kế hoạch đã định và tổ chức bỏ phiếu thông qua những đề nghị mới được cập nhật vào ngày 25 tháng 02, lúc 6 giờ chiều tại Board Auditorium, 501 N. Dixon St.

Xin theo dõi quy trình này trên website: PPS Enrollment Balancing: www.pps.net/departments/enrollment-transfer/7722.htm

Other News

Share news and events
Email your school or student-related stories and events
to be featured online.

Connect with PPS news
Join the conversation via social media
Like us on Facebook
Follow us on TwitterView our YouTube channel

TRANSLATOR
The Google translation of this page's content may not be completely accurate.